Zorgbalans hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Het privacybeleid van Zorgbalans is er op gericht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Hierbij houdt Zorgbalans zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving hieraan stelt.
Om u goed te informeren over het verwerken van uw gegevens en de rechten die u heeft ten aanzien van deze gegevens en de verplichtingen die Zorgbalans als verwerker van deze gegevens heeft, zijn een aantal documenten opgesteld, namelijk:

 • Het Privacyreglement Cliënten
  hierin geven we aan waarom we welke persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en mantelzorgers/contactpersonen/vertegenwoordigers verwerken en hoe we daaraan komen.
 • Het Privacyreglement Medewerkers
  hierin geven we aan waarom we welke persoonsgegevens van Zorgbalans medewerkers, sollicitanten en vrijwilligers verwerken en hoe we daaraan komen.
 • Het Informatiebeveiligingsbeleid
  beschrijft welke organisatorische en technische maatregelen Zorgbalans heeft getroffen om uw gegevens te beveiligen.
 • De Privacyverklaring Website
  informeert u over de gegevens die Zorgbalans verkrijgt doordat u de website bezoekt en waarvoor deze klantinformatie wordt gebruikt.

Via deze website kunt u ‘doorklikken’ naar deze documenten maar u kunt ook een exemplaar van een document telefonisch of via de website opvragen.

Privacyreglement Cliënten

In het Privacyreglement Cliënten is aangegeven wat het doel is van het verwerken van de persoonsgegevens van cliënten, namelijk om zo goed mogelijk onze zorg en diensten aan u te verlenen. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Zorgbalans van u verwerkt (onder andere het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens). Ook vindt u hier terug hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of deze te wijzigen.

Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven of noodzakelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In dat geval zorgt Zorgbalans ervoor dat er met deze partijen goede afspraken zijn gemaakt om oneigenlijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat in het Privacyreglement vermeld wat u dan kunt doen.

Privacyreglement Medewerkers

In het Privacyreglement Medewerkers wordt onder andere gemotiveerd waarom persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Zorgbalans van u verwerkt (onder andere het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens). Ook vindt u hier terug hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of deze te wijzigen.

Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens.

Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat in het Privacyreglement vermeld wat u dan kunt doen.

Informatiebeveiligingsbeleid

Zorgbalans moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die Zorgbalans van u verwerkt. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat we niet meer gegevens van u verzamelen dan is afgesproken, deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, deze gegevens alleen toegankelijk zijn als dat noodzakelijk is en ze niet langer worden bewaard dan nodig of verplicht is. In het Informatiebeveiligingsbeleid van Zorgbalans is beschreven welke organisatorische en technische maatregelen Zorgbalans voor de beveiliging van uw gegevens heeft getroffen. Door het treffen van fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures zorgen we er bijvoorbeeld voor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Privacyverklaring website

Welke informatie verkrijgt Zorgbalans via website bezoek?

Met uw bezoek aan onze website, verkrijgt Zorgbalans informatie over het gebruik van de website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers zijn er, hoelang duurt het bezoek, welke pagina’s worden bekeken etc. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website.

De belangrijkste reden voor het verzamelen en analyseren van deze informatie is dat wij met die kennis de website en het gebruik daarvan willen verbeteren. Zo hopen wij u en andere bezoekers van de website beter van dienst te kunnen zijn.

Websites van derden?

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Zorgbalans. Zorgbalans is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop websites van derden die via de site van Zorgbalans door middel van links te bereiken zijn, met uw (persoons)gegevens omgaan.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid of de website van Zorgbalans kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Zorgbalans via mailadres communicatie@zorgbalans.nl.

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Zorgbalans of de organisatie kunt u bellen naar 023-8 918 918 of mailen naar info@zorgbalans.nl.