Cliëntenraad

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden voor de Cliëntenraad Thuiszorg van Zorgbalans en FlexiCura.

Deze Raad, bestaande uit vrijwilligers,  behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle thuiszorg cliënten van Zorgbalans en FlexiCura  en geeft  gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het management over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn.

Wenst u een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en cliëntgerichtheid van de Thuiszorg? Dan is het wellicht iets voor u om zitting te nemen in de Cliëntenraad.

De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden 1 à 2 x per maand plaats. Voor deze vergaderingen dienen de leden van de Raad diverse stukken te lezen en een visie te vormen over de inhoud daarvan. Daarnaast zijn de leden van de Cliëntenraad zoveel mogelijk aanwezig op bijeenkomsten die te maken hebben met cliënten, verzorgenden en andere doelgroepen in de thuiszorg.

Bent u geïnteresseerd in toetreding tot de Cliëntenraad en kunt u  daar gemiddeld 6 uur per week aan besteden? Stuur dan een mail, voorzien van uw cv, naar clientenraad.thuiszorg@zorgbalans.nl of clientenraad@flexicura.nl

Cliëntenraad van de locaties en de thuiszorg

Alle woonzorgcentra en de thuiszorg van Zorgbalans hebben een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden van de locaties en de cliëntenraad van de thuiszorg vergaderen regelmatig met hun gesprekspartner vanuit de zorgorganisatie (bijvoorbeeld een locatiehoofd en/of directeur) en zo nodig met deskundigen. In die vergaderingen worden het beleid en de wijzigingen getoetst en besproken, kunnen nieuwe voorstellen gedaan worden en ideeën geopperd.

De organisatie is wettelijk verplicht de cliëntenraden om advies te vragen over belangrijke beslissingen die de cliënten op locatie en in de thuiszorg aangaan. Dit kan gaan over de benoeming van een leidinggevende, financiën en kwaliteit van de zorg. Ook kunnen de cliëntenraden praktische voorstellen doen om de zorg aan cliënten te verbeteren.

De cliëntenraden adviseren uitsluitend over zaken die meerdere cliënten aangaan en het gaat dus niet om de behartiging van de belangen van individuele cliënten. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun naasten en de zorgorganisatie.

Centrale cliëntenraad

De cliëntenraden besteden locatieoverstijgende  en strategische zaken, zoals bijvoorbeeld verzwaarde adviesvragen, uit aan de centrale cliëntenraad (CCR). In deze raad vindt onder andere onderlinge afstemming plaats tussen de cliëntenraden van alle locaties en de thuiszorg. Ook is er direct overleg met de Raad van Bestuur van Zorgbalans. Alle cliëntenraden hebben een afvaardiging van een of twee personen in de CCR.