Cliëntenraad

Gezocht: nieuwe leden en een secretaris voor de Cliëntenraad Thuiszorg van Zorgbalans

Heeft u affiniteit met de zorg en wenst u een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en cliëntgerichtheid van de Thuiszorg? Dan is het wellicht iets voor u om zitting te nemen in de cliëntenraad.

Deze raad, bestaande uit vrijwilligers,  behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle thuiszorgcliënten van Zorgbalans en geven  gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en het management over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn.

De vergaderingen vinden 2 x per maand plaats. Voor deze vergaderingen dienen de leden van de cliëntenraad diverse stukken te lezen en een visie te vormen over de inhoud daarvan. Daarnaast zijn de leden zoveel mogelijk aanwezig op bijeenkomsten die te maken hebben met cliënten, verzorgenden en andere doelgroepen in de thuiszorg en bezoeken zij de dagbestedingscentra en wijkteams.

Kiest u specifiek voor de functie van secretaris? Dan bent u verantwoordelijk voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van de cliëntenraad. U organiseert vergaderingen, draagt zorg voor verslaglegging en bewaakt actiepunten. Tevens fungeert u  als contactpersoon voor de raad, behandelt in- en uitgaande post en draagt zorg voor de archivering. Ook levert u een bijdrage aan de jaarplannen en adviezen van de raad en stelt u het concept jaarverslag op.

Bent u geïnteresseerd in toetreding tot de cliëntenraad? Stuur dan een mail, voorzien van uw cv, naar clientenraad.thuiszorg@zorgbalans.nl

Cliëntenraad van de locaties en de thuiszorg
Alle woonzorgcentra en de thuiszorg van Zorgbalans hebben een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden van de locaties en de cliëntenraad van de thuiszorg vergaderen regelmatig met hun gesprekspartner vanuit de zorgorganisatie (bijvoorbeeld een locatiehoofd en/of directeur) en zo nodig met deskundigen. In die vergaderingen worden het beleid en de wijzigingen getoetst en besproken, kunnen nieuwe voorstellen gedaan worden en ideeën geopperd.

De organisatie is wettelijk verplicht de cliëntenraden om advies te vragen over belangrijke beslissingen die de cliënten op locatie en in de thuiszorg aangaan. Dit kan gaan over de benoeming van een leidinggevende, financiën en kwaliteit van de zorg. Ook kunnen de cliëntenraden praktische voorstellen doen om de zorg aan cliënten te verbeteren.

De cliëntenraden adviseren uitsluitend over zaken die meerdere cliënten aangaan en het gaat dus niet om de behartiging van de belangen van individuele cliënten. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun naasten en de zorgorganisatie.

Centrale cliëntenraad
De basis van een cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten (WMCZ 2018). Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De Centrale Cliëntenraad (CCR) praat vanuit cliëntperspectief als enige namens àlle cliënten mee over algemene beleidszaken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vergadert structureel met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voorziet de CCR desgevraagd van de door hen gevraagde informatie en informeert de CCR regelmatig en tijdig.

De CCR bestaat uit maximaal zeven leden, een vacature wordt bij voorkeur ingevuld door cliënten en/of mantelzorgers die actueel zijn verbonden aan Zorgbalans. Voor een goede uitoefening van hun taak is het nodig dat leden van de CCR, de wensen en meningen van Zorgbalanscliënten en hun vertegenwoordigers inventariseren en hen informeren over de voortgang en resultaten van de medezeggenschap. Vice versa voorzien de cliëntenraden de CCR van de benodigde informatie en zoeken met hen het overleg als zaken breder aanhangig moeten worden gemaakt.